Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Nhung truong dai hoc to chuc thi danh gia nang luc nam 2023

15/08/2022 10:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Nhung truong dai hoc to chuc thi danh gia nang luc nam 2023

  • Năm 2014, Đại học đất nước Hà nội chính thức tổ chức thi đánh giá năng lực có mục đích đánh giá năng lực, tri thức và trình độ của học trò để tuyển chọn những thí sinh đạt tiêu chuẩn, phù hợp có các yêu cầu của chương trình huấn luyện mà nhà trường đề ra và nâng cao chất lượng đầu vào. Kết quả kỳ thi đã diễn ra rẻ đẹp và hoàn tất các tiêu chí mà nhà trường đề ra, từ đấy đánh dấu 1 hình thi xét tuyển chính thức được hầu hết trường đại học hiện dùng. Theo ấy, tới năm 2018 Đại Học đất nước TP.HCM đã quyết định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực và chinhs thức tiêu dùng kết quả kỳ thi là một trong những phương thức xét tuyển.
  • Tính đến năm 2021 trên cả nước đã sở hữu 2 doanh nghiệp công ty kỳ thi đó là Đại Học quốc gia Hà Nội và Đại Học đất nước TP.HCM và mang hầu hết trường (cả thuộc và không thuộc hệ thống Đại Học đất nước tiêu dùng điểm kỳ thi này để xét tuyển)
  • https://boosty.to/butbihocmaivn/posts/873f3438-7fc4-4059-8745-89484f7f9c8c?share=post_link
  • https://spacefather.com/andfriends/post/97171_ti%C3%AAu-d%C3%B9ng-%C4%91i%E1%BB%83m-thi-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-%C4%91%E1%BB%83-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-l%C3%A0-h%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-kh%C3%A1-m%E1%BB%9Bi-m%C3%A0-c%C3%A1c-tr.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
3015
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.