Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Thu khoa ky thi danh gia nang luc dai hoc quoc gia Ha Noi

17/08/2022 11:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu khoa ky thi danh gia nang luc dai hoc quoc gia Ha Noi

Bài thi đánh giá của trường hướng tới đánh giá năng lực học trò phổ thông theo 3 hàng ngũ chính: sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tư duy ngôn ngữ,  Tiếng Việt,   lập luận, tính toán,   logicvà xử lý số liệu, tự học, khám phá và áp dụng kỹ thuật, công nghệ (tự nhiên- thị trấn hội).

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Tư duy định tính (50 thắc mắc, 60 phút), Tư duy định lượng (50 thắc mắc, 75 phút), công nghệ (50 câu hỏi, 60 phút); tổng 150 câu hỏi.

Thời kì làm cho bài thi là 195 phút (trường hợp sở hữu thêm câu hỏi thí điểm sẽ được cộng thời gian khiến bài). Mỗi thí sinh tiêu dùng 1 mã đề thi độc lập. Thí sinh hoàn tất bài thi đánh giá năng lực trong một buổi thi của mỗi đợt thi. https://boosty.to/butbihocmaivn/posts/7735ab33-d88e-410c-b548-27b53b733f75


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
2833
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.